Sõidueksamil hinnatakse harjutusi kui sõiduki käsitsemise oskust.

Eksamineerimise määruse nr 50 lisas 3 on kirjas, et parkimist võib kontrollida kahte moodi. „Parkimine manöövriga“ on kohustuslik ning „Parkimine rööpselt“ on valikharjutus. Seejuures tuleb olla tähelepanelik, sest paralleelselt hinnatakse ka üldisi liiklemise oskusi.
Näiteks ei tohi ära unustada, et parklas on üldjuhul kahesuunaline liiklus või kui on ühesuunaline liiklemine, siis tuleb ka vastavalt olukorrale liigelda jms. Harjutuste tegemisel tuleb olla tähelepanelik, sest paralleelselt hinnatakse ka üldisi liiklemise oskusi. Näiteks tuleb tagada teeandmise kohustuse täitmine jms.
Harjutuste aega hakatakse arvestama, kui eksamineeritav on öelnud, et ta on valmis alustama. Hinnanguid hakkab eksamineerija andma alles siis, kui eksamineeritav on öelnud, et ta on harjutuse lõpetanud!
Kui harjutuste tegemise jaoks mõeldud aeg saab läbi, siis loetakse eksam mittesooritatuks ja eksamineerijal puudub kaalutlusõigus.
Harjutuse käigus on eksamineeritaval õigus reguleerida peegleid, käia väljas vaatlemas, korrigeerida sõiduki asendit selliselt, et oleks aru saada soovist jätkata valitud koha kasutamist.
Juhul kui selgub mingi asjaolu, mis raskendab või takistab valitud parkimise koha kasutamist, siis võib eksamineeritav oma tegevust põhjendades valida ka muu koha.
Hinnangute andmisel arvestab eksamineerija tervikut, kuid see koosneb detailidest. Juht peab oma tegevusest ja selle tagajärgedest olema igal ajahetkel teadlik ning olema ka võimeline vajadusel selgitama oma tegevuse või tegevusetuse motiive.

Allikas Transpordiameti veeblilehel


Parkimisest eksamil (maanteameti poolt kiri)

Riiklikul B-kategooria sõidueksamil on üheks osaks erimanöövrite (edaspidi "harjutus") sooritamine, milleks on aega kuni 10 minutit.
Alates 01.02.2020 on kaks harjutust („piiratud alal
tagasipööramine“ ning „parkimine manöövriga“) kohustuslikud
ning kolmas harjutus on eksamineerija valida.

Suur osa mittesooritatud tulemusega lõppevatest sõidueksamitest on
tingitud kohustusliku harjutuse „parkimine manöövriga“
ebaõnnestumisest. Mingi osa on ebapiisava ettevalmistuse tagajärg,
kuid on juhikandidaate, kes lihtsalt kiirustavad ning sellega ise oma
sõidueksami ära rikuvad. Aega on piisavalt ning juhikandidaadil on
õigus käia väljas kontrollimas ja vaatamas. Katseid harjutustel
B-kategoorias enam ei ole, seega juhikandidaat peab ise ütlema, kas
sõiduk on nõuetekohaselt pargitud või mitte. Kui see on öeldud, on
vastus nii-öelda lukus ning selle alusel eksamineerija hindab.

Miskipärast osa eksamineeritavaid ei taha täiendavalt üle kontrollida
(sama analoog harjutusel „parkimine rööpselt“) ja ütlevad
kiirustades, et sõiduk on pargitud ning hiljem välja minnes näevad,
kuidas sõiduk paikneb ebakorrektselt. Eriti kahetsusväärne, kui seda
tehakse kolmanda harjutusena sõidueksami lõpuosas ning reaalselt oli
harjutuse tegemiseks aega veel üle viie minuti.

Samuti on parkimisharjutuste puhul endiselt probleemiks asjaolu, kuidas
juhikandidaat välja kontrollima minnes unustab ühe väga olulise
ohutust puudutava elemendi täitmata – sõidu lõpetamisel jäetakse
vajalik ettevaatusabinõu (seisupidur) rakendamata. Sõiduk võib isegi
olla korrektselt parkimiskohal, kuid ohutus ei ole täielikult tagatud.

Aega on kolme harjutuse sooritamiseks enam kui küllalt – valdavalt
sooritatakse harjutused 3-4 minutiga ning väljas kontrollimas käimine
ning vajadusel sõiduki asendi korrigeerimiseks kulub umbes minut või
vähemgi. Isegi siis jääb mitu minutit aega üle. Neid olukordi, kus
B-kategooria sõidueksam lõppeb mittesooritatud tulemusega kümne
minuti täitumise tõttu, on üliharvad. Harjutuste puhul on
mittesooritamise põhjus ennekõike üksikharjutuse ebaõnnestumine.

Palun harjutage juhikandidaate ajavõtmisega ning öelge, et ümber
sõiduki arutult tormamine ei võta neilt aega ja ei anna ka aega
juurde. Aega on piisavalt ja tormamisega tulevadki vead sisse.
Eksamineerijad annavad lisaküsimustega pigem mõista, et võiks
pargitud sõiduki veel korra üle vaadata kui lõpetavad eksami
kergekäeliselt.

Lugupidamisega
Tarmo Vanamõisa
Eksamiosakonna juhataja
Maanteeamet