Õppekava

 1. Juhi tööasend ja turvavarustus
 2. Sõiduki käsitsemine
 3. Sõit vähese liiklusega teedel
 4. Reguleerimata ristmike ületamine
 5. Lihtsamate reguleeritud ristmike ületamine
 6. Peatumine ja parkimine
 7. Keerulisemate reguleeritud ristmike ületamine
 8. Sõit ühesuunalise liiklusega teedel
 9. Sõit intensiivse liiklusega teedel, eri radade kasutamine
 10. Sõit trammiteega teedel, raudteeülesõidukohtade ületamine
 11. Ringliiklusega ristmike ületamine
 12. Maanteesõit
 13. Möödasõit, möödumine ja ümberpõige
 14. Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal
 15. Keskkonda säästev sõiduki juhtimine

Mida tuleb mul teada enne sõidueksamit?

Juhtimisõiguse ja juhiloa saamiseks tuleb sooritada sõidueksam. Eksamile saabudes peab eksamineeritaval kaasas olema isikut tõendav dokument, mida kontrollitakse enne eksamit!
Sõidueksamil hinnatakse eksamineeritava oskust juhtida sõidukit ohutult, iseseisvalt, ettenägelikult ning teisi liiklejaid arvestavalt erineva liiklustihedusega teedel ning tingimustes.
Samuti hinnatakse sõidueksamil ettenähtud sõiduharjutuste (PDF) sooritamise oskust. Eksamineerija ei anna eksamineeritavale liiklusnõuetele mittevastavaid korraldusi.

Liigeldes on kõige olulisem tagada ohutus nii enda kui ka teiste liiklejate suhtes. Erineva liiklustihedusega asula ja asulavälistel teedel sõites, peab eksamineeritav jälgima sõidukiirust, sõiduteel paiknemist, liikluskorraldusvahendeid, hoidma ohutut piki- ja külgvahet, jälgides seejuures tähelepanelikult ja ettenägelikult teiste liiklejate tegevust.

Erinevatel kiirustel sõites on oluline tagada sõidusujuvus, vältimaks teiste liiklejate põhjendamatut takistamist. Eksamineeritav peab oskama kasutada efektiivselt ka tahavaatepeegleid, jälgimaks süstemaatiliselt liiklust ning liiklusolukordi. Enne iga manöövri sooritamist tuleb veenduda selle ohutuses.

Eksamineerija erapooletu eksperdina annab hinnangu isiku kvalifikatsiooninõuete saavutamisele ning vajadusel suunatakse juhikandidaat sõiduõppesse saamaks täiendavat praktikat.

Seda, milliseid oskusi ja käitumist eksamineerija sõidueksamil hindab ning millised on tõsised ja korduvad vead, saab täpsemalt lugeda siin.

Koostatud Maanteeameti allika alusel